bb4c229765ecf14b7c8c5cfd5e926f6a 1

برنامه های آموزشی دانشگاه مدیترانه شرقی EMU

Faculty of Communication & Media Studies

دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه

 • 1
 • رشته:ارتباطات و مطالعات رسانه
 • لیسانس، ارشد، دکتری
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
  شهریه سالانه ارشد: 3260$
  شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 2
 • رشته: هنر های تجسمی و ارتباطات تصویری
 • لیسانس، ارشد
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
  شهریه سالانه ارشد: 3260$
 • 3
 • رشته: فیلم و رسانه های دیجیتال
 • لیسانس، ارشد
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
  شهریه سالانه ارشد: 3260$
 • 4
 • رشته:طراحی بازی های دیجیتال
 • لیسانس
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال
 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
 • 5
 • رشته: روابط عمومی و تبلیغات
 • لیسانس
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال
 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
 • 6
 • رشته: رادیو-تلویزیون و مطالعات سینمایی
 • لیسانس
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال
 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
 • 7
 • رشته:ارتباط تصویری
 • لیسانس
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال
 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
 • 8
 • رشته: رسانه های نوین و خبر نگاری
 • لیسانس
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال
 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $

ثبت درخواست و ارتباط با ما