bb4c229765ecf14b7c8c5cfd5e926f6a 1

برنامه های آموزشی دانشگاه مدیترانه شرقی EMU

Faculty of Business & Economics

دانشکده بازرگانی و اقتصاد

 • 1
 • رشته: حسابداری و مدیریت مالی
 • مدرک: لیسانس
 • طول دوره: 4 سال
 • شهریه: 4830 $
 • 2
 • رشته: بانکداری و بیمه
 • مدرک: لیسانس
 • طول دوره: 4 سال
 • شهریه: 4830 $
 • 3
 • رشته: بازرگانی و تجارت بین الملل
 • مدرک: لیسانس ، ارشد
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

 • شهریه: 4830 $
 • 4
 • رشته: اقتصاد
 • مدرک: لیسانس، ارشد، دکتری
 • طول دوره: 4 سال
 • شهریه سالانه:4830 $
 • 5
 • رشته: امور مالی و بانکی
 • مدرک: لیسانس، ارشد
 • طول دوره: 4 سال
 • شهریه سالانه:4830 $
 • 6
 • رشته: مدیریت منابع انسانی
 • مدرک: لیسانس، ارشد
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

 • شهریه سالانه:4830 $
 • 4
 • رشته: علوم سیاسی
 • مدرک: لیسانس
 • طول دوره: 4 سال
 • شهریه سالانه:4830 $
 • 5
 • رشته: بازاریابی
 • مدرک: لیسانس
 • طول دوره: 4 سال
 • شهریه سالانه:4830 $
 • 6
 • رشته: روابط بین الملل
 • مدرک: لیسانس، ارشد، دکتری
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه:4830 $

ثبت درخواست و ارتباط با ما