bb4c229765ecf14b7c8c5cfd5e926f6a 1

برنامه های آموزشی دانشگاه مدیترانه شرقی EMU

Faculty of Engineering

دانشکده مهندسی

 • 1
 • رشته:مهندسی عمران
 • مدرک: لیسانس، ارشد، دکتری
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
  شهریه سالانه ارشد: 3260$
  شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 2
 • رشته: مهندسی رایانه
 • مدرک: لیسانس، ارشد، دکتری
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
  شهریه سالانه ارشد: 3260$
  شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 3
 • رشته: مهندسی برق و الکترونیک
 • مدرک: لیسانس، ارشد، دکتری
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
  شهریه سالانه ارشد: 3260$
  شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 4
 • رشته:مهندسی صنایع
 • مدرک: لیسانس، ارشد، دکتری
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
  شهریه سالانه ارشد: 3260$
  شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 5
 • رشته: مهندسی مکانیک
 • مدرک: لیسانس، ارشد، دکتری
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
  شهریه سالانه ارشد: 3260$
  شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 6
 • رشته: مدیریت مهندسی
 • مدرک: لیسانس، ارشد، دکتری
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
  شهریه سالانه ارشد: 3260$
  شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 7
 • رشته:مهندسی نرم افزار
 • مدرک: لیسانس، ارشد، دکتری
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

  طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
  شهریه سالانه ارشد: 3260$
  شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 8
 • رشته: مهندسی مکاترنیک
 • مدرک: لیسانس
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
 • 9
 • رشته: مهندسی پزشکی
 • مدرک: لیسانس
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال
 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
 • 10
 • رشته:مهندسی برق و مخابرات
 • مدرک: لیسانس
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $
 • 11
 • رشته: مهندسی سیستم های اطلاعاتی
 • مدرک: لیسانس
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $

ثبت درخواست و ارتباط با ما