شرایط اختصاصی برای دانشجویان ایرانی

برای شرایط بوجود آمده در ایران و مشکلاتی که برای دانشجویان ایرانی، چه کسانی که داخل قبرس شمالی هستند، چه دانشجویان که قصد مهاجرت به قبرس داشتند شرایط اختصاصی ما برای ترم بهمن ها به صورت محدود می توانند استفاده کنند :